Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het helemaal door te lezen. In het kort wil ik u aangeven dat de persoonlijke gegevens die ik van u krijg bij mij in veilige handen zijn.

KynoSupport, gevestigd aan Statenweg 42 Sint Annaparochie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kyno-support.nl
Statenweg 42
9076 DT Sint Annaparochie
06-28185677

Marsha Blanksma-Groenhof is de Functionaris Gegevensbescherming van KynoSupport. Zij is te bereiken via info@kyno-support.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
KynoSupport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kyno-support.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
KynoSupport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
KynoSupport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KynoSupport) tussen zit.

KynoSupport gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Uw gegevens worden verwerkt in Excel op een persoonlijke computer in eigendom van KynoSupport.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
KynoSupport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor uw persoonsgegevens. Reden van deze bewaartermijn is om u sneller en efficiënter van dienst te kunnen zijn wanneer u om wat voor reden dan ook terugkeert als klant. Tevens moet KynoSupport zich houden aan de wettelijke en fiscale verplichting vanuit de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
KynoSupport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij moet u denken aan het, wegens verwijzing, doorsturen van uw gegevens naar een gespecialiseerd gedragstherapeut voor honden. Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld nadat u schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
KynoSupport gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KynoSupport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kyno-support.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gebruik van (persoonlijk) beeldmateriaal:

KynoSupport gebruikt foto’s en/of korte videobeelden van alle diensten op haar website en Facebookpagina. Via het aanmeldformulier op de website www.kyno-support.nl kunt u bij inschrijving aangeven of u er bezwaar tegen heeft dat er eventueel foto’s van u gebruikt worden en geplaatst op de website en/of Facebook. Indien u ‘geen bezwaar’ heeft ingevuld op het aanmeldformulier heeft u ten alle tijde recht om dit te wijzigen. U kunt uw verzoek hiertoe indienen via info@kyno-support.nl. Eventueel eerder geplaatste foto’s en/of video’s zullen na afhandeling van dit verzoek worden verwijderd.

KynoSupport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KynoSupport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kyno-support.nl